Startseite
Über mich
Bücher
Kolumne
Hörprobe
Gästebuch
Links
neu! Galerie
Wat et söns
noch jitt
Impressum
Aus der Kölnischen Rundschau vom 30.09.2009

Der Matthäus ess et schold

Eijentlich ha’mer jo, meteorolojisch jesinn, allt der janze Mond Hervs un noh däm Kalender, för dä mer nit extra studeet hann muss, och allt zick ener Woch. Vill dovun jemerk ha’mer allerdings noch nit. Et Wedder meint et dis Johr jot met uns. Su ne schöne, en de Längde jetrocke Spätsommer deit einem jot. Mer kann immer noch am Nommedaach vörm Iescafe op der Stroß setze un ‚Lück loore’ spille.

Hä föh’t ävver och dozo, nit ze rejestreere, dat för e Beispill de Eichele, de Kuschteie un de Nöss vun de Bäum erunder falle, un dat de Quitte vum Baum müsse. En dä ander Johre wor et immer uselich odder zemindes windich un köhl, wa’mer die ernte däte. Och wor et Wedder et schold, dat ich mich letzte Woch ens öntlich verdonn hann. Ming Fründin hät mer en Enladung zom Jebootsdaach jescheck, un minge ehschte Jedanke wor: Zick wann hät et Nelly dann em Sommer Jebootsdaach? Natörlich hät ene Bleck en minge Kalender mich widder en et Lot jebraat. Do ess mer dann och bei opjefalle, dat et dise Mond e paar bekannte kölsche Namenspatrune ze feere jov. Fange mer ens mem Ehschte aan. Do woodt aan der Jilles, der Nuthelfer Ägidius, jedaach. Dä Name ess selde jewoode, ävver en Sölz ess en Stroß noh im benannt.Am veete wor et Irmjard draan, och selden hückzedaachs; en Marienburch jitt et e Irmjardis-Jymnasium, ansönste kennt mer dä Name hühkstens en der Verkleinerungsform, ävver dann bloß beim Jäuchele: Dat doll Irmche! Der Drücksehnte wor der Daach vum Maternus, dem ehschte Bischoff vun Kölle, dä öm 315 eröm jestorven ess.

Nit verjesse darf mer der Wedderkünder Mätthäus am Einunzwanzichste, dä der Hervs usröf, der Apotheker-Hellije Damian am Sibbenunzwanzichste un natörlich am Nüngunzwanzichste der Mechel. Noh däm sin hück noch vill Junge benannt. Vun de fünnefhundert mihtste Jungename em letzte Johr stundt hä op der nüngunachzichste Plaaz. Ess dat e Wunder? Der hellije Mechel ess jo och der Schutzpatrun vum janze deutsche Volk. Su vill vum September bzw. dem Hervsmond, wie mer in och nennt. Wat ävver der Wedderkünder Matthäus aanjet, do muss ich sage, och Hellije künne sich ens verdunn. Der disjöhrije Fröhhervs ess eijentlich ene Spätsommer!


Marita Dohmen